Vedtægter for Foreningen for Pædagogisk Sociologi stiftet d. 3. oktober 2013

Her kan du læse foreningens vedtægter. Vedtægterne er fastlagte mellem generalforsamlingerne. På generalforsamlingerne kan der fremsættes ændringsforslag, som vedtages efter kvalificeret flertal ved afstemning.

Foreningens tidligere navn: Pædagogisk Sociologisk Alumneforening (2013-2015).

Første udgave: 15-01-2014
Senest opdateret: 15-12-2017

Vedtægter for Foreningen for Pædagogisk Sociologi

Navn, stiftelse og hjemsted
§ 1
Foreningens navn er Foreningen for Pædagogisk Sociologi. Foreningen er stiftet den 3. oktober 2013

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er:
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU),
Aarhus Universitet, Campus Emdrup,
Tuborgvej 164,
2400 København NV.

Stk. 3.
Ændring af hjemstedet kan besluttes af bestyrelsen, men skal godkendes af efterfølgende generalforsamling.

Foreningens formål
§ 2
Foreningens formål er at styrke forbindelsen mellem kandidater, undervisere og andre interesserede i pædagogisk sociologi og universitetet for dermed at skabe en forbindelse mellem arbejdsmarkedet og kandidatuddannelsen. Foreningens formål er videre at afholde faglige og sociale arrangementer til gavn for medlemmerne. Foreningen er et fagligt og socialt forum, som sigter på at fastholde medlemmernes tilknytning til det pædagogisk sociologiske fagfelt samt at bidrage til netværksdannelse. Foreningen søger derved at skabe sammenhæng mellem arbejdsmarkedet (samfundet), uddannelsen og feltet, og vil derigennem forsøge at bidrage til udviklingen af kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi.

Ordinært årsmøde
§ 3
Det ordinære årsmøde er foreningens højeste myndighed og vælger selv sin dirigent.

Stk. 2.
Årsmødet afholdes via videolink mellem Aarhus og Emdrup.

Stk. 3.
Årsmødet er beslutningsdygtigt ved 10 fremmødte ordinære medlemmer eller flertallet af bestyrelsen.

Stk. 4.
Det ordinære årsmøde afholdes en gang årligt i september/oktober.

Stk. 5.
Ekstraordinært møde kan kræves indkaldt af 25 medlemmer ved angivelse af dagsorden.

Stk. 6.
Årsmødet og indkaldes af bestyrelsen pr. mail med fire ugers varsel.

Stk. 7.
Forslag til dagsordenspunkter eller ændringer skal indsendes pr. mail til bestyrelsen senest to uger før årsmødet.

Stk. 8.
Dagsorden på det årlige ordinære årsmøde skal mindst indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed
3. Godkendelse af referat fra sidste årsmøde
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Eventuelt


Stk. 9.
Stemmeret og valgbarhed kræver betalt kontingent.

Stk. 10.
Med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutninger angående foreningens opløsning, træffes alle beslutninger på det ordinære årsmøde med simpelt flertal. Ved stemmelighed om et forslag, bortfalder forslaget.

Medlemmer, indmeldelse og udmeldelse
§ 4
Som medlem af foreningen optages kandidater, kandidater under uddannelse, interesserede i det pædagogisk sociologiske felt samt nuværende og tidligere undervisere fra pædagogisk sociologi på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet.

Stk. 2.
Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent. Kontingentet udgør 150 kr. og er en engangsbetaling.

Stk. 3.
Ved optagelse giver medlemmerne bestyrelsen følgende oplysninger:
  • år for evt. studiefærdiggørelse
  • titel
  • navn
  • adresse og telefonnummer (privat)
  • e-mail
  • evt. navn på arbejdssted
  • evt. stilling
  • afdeling (Aarhus eller Emdrup)


Stk. 4.
Det påhviler medlemmerne at indsende ajourførte oplysninger for de ovenfor nævnte områder.

Stk.5.
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen. Dette kan foregå på paed.soc.alumne@edu.au.dk.

Stk. 6.
Betalt kontingent tilbagebetales ikke.

Bestyrelsen
§ 5
Årsmødet vælger bestyrelsen.

Stk. 2.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode. Første gang bestyrelsen vælges, vælges halvdelen for et år. På årsmødet vælges bestyrelsen af de deltagende medlemmer for en 2-årig periode. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Stk. 3.
Bestyrelsen består af maks 12 medlemmer i henholdsvis Aarhus og København med op til seks suppleanter hvert sted. Det tilstræbes, at der i hver afdeling er minimum seks bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer (så vidt muligt en i hver afdeling) , to sekretærer (en i Emdrup og en i Aarhus). Mindst et medlem af bestyrelsen bør være ansat på DPU, Aarhus Universitet.

Stk. 5.
Bestyrelsen bør have lige mange medlemmer tilknyttet Aarhus og Emdrup.

Stk. 6.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst en gang hvert halve år, ud over årsmødet, og når to bestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt.

Stk. 7.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne er til stede.

Stk. 8.
Beslutninger tages ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden to stemmer.

Stk. 9.
Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant skal være ansvarlig for hjemmesiden.

Sekretærer
§ 6
Sekretærerne tager referater ved bestyrelsesmøder, renskriver og sender disse rundt til bestyrelsen efter møderne.

Stk. 2.
Sekretærerne er ansvarlige for, i samarbejde med den hjemmesideansvarlige, information til medlemmer og på foreningens hjemmeside.

Stk. 3.
Sekretærerne er ansvarlige for indkaldelse af bestyrelsesmøder, årsmøder og generalforsamling.

Stk. 4.
Sekretærerne er ansvarlige for foreningens arkiv.

Kasserere
§ 7
Kassererne fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter, sørger for kontingentopkrævning og fører fortegnelse over foreningens medlemmer.

Stk. 2.
Regnskabsår varer 1. september – 31. august.

Stk. 3.
Bestyrelsen tildeler den af bestyrelsens midte valgte kasserer pro cura til foreningens bankkonti.

Møder/arrangementer
§ 8
Foreningen er delt i to afdelinger: Aarhus og Emdrup der hver især afholder arrangementer lokalt. Alle medlemmer er velkommen til at deltage i begge afdelingers arrangementer.

Stk. 2.
Bestyrelsen udarbejder og offentliggør program for arrangementer.

Stk. 3.
Alle medlemmer kan tage initiativ til og efter godkendelse af bestyrelsen arrangere møder i foreningens navn.

Stk. 4.
Ved deltagelse i møder og arrangementer betaler medlemmerne evt. et deltagelsesgebyr passende til mødets/arrangementets omkostninger.

Aktiver og kontingent

§ 9
Foreningen har de aktiver, der er tilladt selvejende institutioner if. dansk lov.

Stk. 2.
Kontingent/indmeldelsesgebyr fastsættes af årsmødet efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet udgør 150 kr. ved indmeldelse.

Stk. 3.
Foreningen kan udgive bøger, tidsskrifter, årbøger, bogserier og andre former for tekst.

Stk. 4.
Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke for foreningens forpligtelser, og foreningen hæfter alene med sin formue.

Ændring af vedtægter og opløsning
§ 10
Ændring af vedtægterne eller ønske om opløsning indsendes og offentliggøres som forslag på et årsmøde.

Stk. 2.
Ændring af vedtægterne skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Stk. 3.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra det årsmøde, de vedtages endeligt på.

Stk. 4.
Foreningen kan ikke opløses, så længe 1/10 af de fremmødte på årsmødet ønsker den opretholdt, og der kan vælges en bestyrelse iht. gældende vedtægter.

Stk. 5.
I tilfælde af opløsning anvendes foreningens midler til gavn for studier og/eller forskning i pædagogisk sociologi.

Ikrafttrædelse
§ 11
Nærværende vedtægter træder i kraft fra den 15. december 2017.