Nyt fra foreningen
Mindeord i anledning af Erik Jørgen Hansens død
Thomas Brahe 12. juni 2017 - 11:34
Mindeord

Lektor Niels Rosendal Jensen, DPU, lektor emeritus Hans Dorf, DPU, skriver i anledning af Erik Jørgen Hansens død:

Vi lærte Erik Jørgen Hansen at kende som fagligt stærk og velfunderet kollega i uddannelsessociologi i den periode, hvor han som professor forestod en studieenhed i uddannelsessociologi inden for studieordningen for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi. Erik Jørgen havde bidraget kraftigt i drøftelserne og forarbejderne frem mod etableringen af kandidatuddannelsen i 2001 og bestred selv hvervet som koordinator for studieenheden, som i høj grad trak på hans egne arbejder, fra 2003 også den deciderede lærebog ”Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv”. Hans håndskrevne overheads udgjorde en del af den Hansen’ske særegenhed og vakte betydelig opsigt, men som Erik Jørgen selv tørt bemærkede, blev der lagt mærke til det blandt de mange studerende, og denne opmærksomhed bidrog til de studerendes forståelse af de problemer og vanskeligheder, som uddannelserne set i lighedsperspektiv blev indlejret i. Hans gennemslagskraft på uddannelsen var således markant. Utallige skriftlige opgaver og specialer benyttede Erik Jørgens mange udgivelser som det væsentligste kildegrundlag.

Erik Jørgen var ligeledes aktiv i forskningen på Institut for Pædagogisk Sociologi, hvor han bl.a. indgik med hele sin pondus i det nyetablerede forskningsprogram i komparativ uddannelsesforskning. Ved Erik Jørgens pensionering i 2005 udgav instituttet et festskrift med titlen ”Social ulighed”, hvor kolleger fra nær og fjern tilkendegav deres respekt over for hans vældige indsats. Daværende rektor for DPU, Lars-Henrik Schmidt, ramte plet, når han i sit forord lagde vægt på den betydning, Erik Jørgen Hansen som professor i uddannelsessociologi har haft og fortsat vil blive til del. Der er flere afgørende grunde hertil: For det første satte han som leder af Socialforskningsinstituttets store generationsundersøgelse fra 1960’erne til 1990’erne for alvor ulighed i uddannelse på den politiske og demokratiske dagsorden; her blev det påvist, at uddannelsessystemet selv aktivt bidrager til videreførelsen af uddannelsesuligheden. For det andet blev han aldrig træt af at påpege, at uddannelse ikke i sig selv kan løse den sociale uligheds problem, som bunder i økonomisk og politisk begrundede forskelle i levevilkår og viser sig på en lang række indbyrdes forbundne måder. Endelig viste han, at faglig integritet er fuldt forenelig med vedvarende personligt demokratisk engagement.

Erik Jørgen opnåede den store hæder at blive Foreningen for Pædagogisk Sociologis første æresmedlem.

Æret være Erik Jørgen Hansens minde.

Kommentarer