Nyt fra foreningen
Nyheder efterår 2015
Tilde Mette Juul 16. december 2015 - 10:40
Dette nyhedsbrev er blevet erstattet med ny udgave.

Kære medlemmer

Her kommer lidt nyheder fra bestyrelsen.

Generalforsamling og nye vedtægtsændringer
I slutningen af september 2015 afholdt vi vores årlige generalforsamling. Her vedtog vi tre væsentlige vedtægtsændringer.
·      Ændring af foreningens navn, så den fremover hedder ’Foreningen for Pædagogisk Sociologi’. Argumentationen for denne ændring var, at vi I bestyrelsen ikke havde indtryk af, at foreningen ikke rekrutterede bredt nok i forhold til hvem, vi ser som potentielle medlemmer. Foreningen henvender sig til alle med interesse for pædagogisk sociologi, heriblandt studerende og tidligere studerende på pæd. soc. samt forskere og andre faggrupper, som arbejder med pædagogisk sociologi. Ordet ’alumne’ refererer til en tidligere studerende fra et universitet, hvorfor det nemt kan opfattes, som om foreningen primært henvender sig til tidligere studerende og ikke til den brede målgruppe, som ovenfor beskrevet. Derudover kunne man forestille sig, at ’Foreningen for Pædagogisk Sociologi’ vil fremstå mere forståeligt i den brede offentlighed, da langt fra alle er bekendt med begrebet ’Alumne’. I forbindelse med navneskiftet har vi fået nyt domænenavn: paed-soc.dk
·      En udvidelse af bestyrelsen, så bestyrelsen fremover består af max 12 medlemmer i henholdsvis Aarhus og København med op til seks suppleanter hvert sted. Det tilstræbes, at der i hver afdeling er minimum seks bestyrelsesmedlemmer. Baggrunden for denne ændring var, at vi hidtil har haft svært ved at løfte de opgaver, som vi har haft ambitioner om pga. for få hænder. Ved generelforsamlingen blev der valgt 11 medlemmer i København og fire i Aarhus. I kan se oversigten over bestyrelsen her på hjemmesiden.
·      Ændring af kontingent. Det årlige kontingent på 50 kr. er bortfaldet, så fremover betales der kun et indmeldelsesgebyr på 150 kr. Det viste sig at være for administrativt tungt at indkræve pengene, og samtidig mistede vi i den forbindelse enkelte medlemmer, hvilket vi ikke har interesse i.

Samarbejde med uddannelsen
Vi arbejder på at skabe et samarbejde med kandidatuddannelsen, hvilket institutionen har vist interesse i. På hvilken måde og i hvilket omfang samarbejdet skal fungere er ved at blive afsøgt. Et af de konkrete initiativer, vi har startet et samarbejde om, er, afholdes af en international konference i slutningen af 2016 eller starten af 2017. Der er nedsat et udvalg og hvis nogle menige medlemmer har interesse i at indgå i dette, så hører vi gerne fra jer. Vi har også ambitioner om at samarbejde om mindre arrangementer, bl.a. karrierearrangementer.

Arrangementer
I København har vi fortsat ambitioner om at afholde fire arrangementer årligt af forskellig karakter. Den 10. december 2015 afholdt vi i København arrangementet ’Cand. Pæd. Soc. – Hvad med karrieren?’, hvor 45 var tilmeldt. Fem kandidater fortalte om deres job og ligeledes var der videohilsner fra fem andre kandidater. Afslutningsvis blev der åbnet for en kort debat om, hvorvidt uddannelsen og foreningen kan og bør styrke karrierevejledningen. Denne debat er oplagt, at vi fortsætter i fremtiden.
Den 2. marts 2016 har vi i København et åbent arrangement på programmet bl.a. med forskningsoplæg.  Vi kan forhåbentlig snart løfte sløret for programmet, men sæt allerede kryds i kalenderen.

I Århus har en ny bestyrelse etableret sig, og til foråret vil der komme et arrangement.

Hvis I har gode idéer, eller noget I gerne vil bidrage med, er I som sædvanlig velkommen til at kontakte os:-)

 
Kommentarer